Logga in
Länkmeny

Stadgar

Detta är de stadgar som gäller för Sjulsbergs skolhusförening

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Sjulsbergs skolhusförening. Föreningen är ideell.

§ 2 SÄTE

Föreningen har sitt säte i Delsbo, Hudiksvalls kommun.

§ 3 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att bevara skolhuset Sjulsberg 2:9 och nyttja det till verksamheter som främjar social och kulturell gemenskap. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4 VERKSAMHET

Vård av fastighet samt övriga verksamheter i föreningen ombesörjes av arbetsgrupper som består av medlemmar i föreningen. Varje grupp har en sammankallande person som också har det övergripande ansvaret för arbetsgruppens uppgifter. Ansvarig i arbetsgrupp skall ej vara styrelseledamot. Arbetsgrupperna indelas på ordinarie årsmöte då också ansvariga för arbetsgrupperna utses.

§ 5 MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för alla som stödjer ändamålet, varvid medlemskap kan erhållas. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej följer stadgarna.

§ 6 MEDLEMSAVGIFTER

Styrelsen lägger fram förslag till ordinarie årsmöte om medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret. Medlemmar under 18 år erlägger ej avgift. Endast betalande medlemmar har rösträtt i föreningen.

§ 7 EKONOMI

Kostnader för lån på fastigheten, för drift samt för underhåll skall täckas av hyresintäkter, medlemsavgifter samt av inkomster från aktiviteter som föreningen anordnar. Föreningen tar även emot frivilliga bidrag och donationer.

§ 8 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsår följer kalenderår, 1 januari – 31 december.

§ 9 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 10 ORGANISATION

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Verkställande organ är föreningens styrelse.

§ 11 STYRELSEN (sammansättning, sammanträden, beslutsförhet, protokoll)

Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på endast ett år. Styrelsens ordförande utses på ordinarie årsmöte. Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Kassaförvaltare utses.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, efter kallelse av ordförande eller när minst två av övriga ledamöter kallar. Kallelsen skall utsändas minst en vecka före sammanträdesdatum. Suppleanter kallas till alla möten.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna uppbär rösträtt när de ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen skall föra numrerade protokoll som justerade skall finnas tillgängliga för medlemmarna.

Styrelsens sammanträden är öppna för alla medlemmar. Styrelsen får delegera arbetsuppgifter till enskilda medlemmar. Arbetsgruppsansvarig kallas till minst ett styrelsesammanträde per år.

§ 12 STYRELSEN (förvaltning)

Styrelsen skall:

förvalta föreningens tillgångar

föra redovisning över föreningens räkenskaper

föra förteckning över medlemmarna i föreningen

årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

§ 13 FÖRENINGSMÖTE (sammanträden, beslutsförhet, protokoll)

Föreningsmöte äger rum när ett föreningsmöte, styrelsen eller hälften av medlemmarna stadgeenligt kallar.

Kallelse till föreningsmöte jämte dagordning skall vara medlemmarna skriftligen tillhanda senast två veckor före mötet. Föreningsmöte kan endast fatta beslut i frågor som bifogats kallelsen. Ärende som skall behandlas vid föreningsmöte skall ha inkommit till ordföranden senast tre veckor före mötet.

Vid beslut gäller enkel majoritet. Röstning med skriftlig fullmakt är tillåten.

Numrerade protokoll skall föras vid föreningsmöte, de skall justeras av två vid mötet valda justeringsmän jämte ordföranden. Justerade protokoll skall finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 14 ORDINARIE ÅRSMÖTE

Föreningens ordinarie årsmöte skall äga rum före mars månads utgång varje år. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte är ett föreningsmöte som skall uppta följande ärenden:

val av ordförande att leda mötet

val av mötessekreterare

val av två justeringsmän med uppgift att tillsammans med ordföranden justera protokollet

frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

fastställande av dagordning

verksamhetsberättelse

balansräkning och resultaträkning

revisionsberättelse

fastställande av balansräkning och resultaträkning

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

presentation av budget för verksamhetsåret

fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret

val av styrelse

val av två revisorer och en suppleant

val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

fastställande av arbetsgrupper och deras uppgifter

val av en ansvarig i varje arbetsgrupp

övriga frågor

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR

Ändringar i dessa stadgar kan ske genom två på varandra följande föreningsmöten. Vid ändring av stadgar krävs ¾ majoritet för beslut.

Paragraf 3, 15 samt 16 kan ej ändras.

§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen kan upplösas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Kvalificerad majoritet, 90% av närvarande medlemmar, gäller vid beslut om upplösning. Eventuella tillgångar skall överlämnas till annan förening med likartat ändamål.

Dessa stadgar fastställdes vid föreningens konstituerande möte den 1993-06-28

/Roger Eriksson, mötesordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.